Srk styremøte 22.05.2019

Tilstede: Aina, Helene, Merete, Iselin, Tine Mari, og Simon.

 

•Skolehester: Låne privathester inntil ny skoleponni er på plass. Tester «Prinsen» på møteplassen og stalldager.

 

• Løshopping: De som vil løshoppe, oppfordres til å ta kontakt med Monika.

 

• Underlag i hallen: Geir sender inn prøver av ridebane og sjekker pris. Besparelse på bestilling sammen med andre klubber.

 

•Skadedyr: Rotter i hallen og stallen? Geir setter ut gift. Det må ryddes vekk matrester o.l som kan tiltrekke rotter.

 

•Eventuelt: 

-Trapp: til å entre hest ønskes på uteridebane. Bør være utformet slik at hesten ikke kan sette bena fast.

 

-Åpen dag: Får vi tid før sommeren? Hesteskokasting, ponniridning + diverse andre aktiviteter. Sette dato for åpen dag (15. Juni). Ansvar: kiosk og sosialkomitee. 

 

-Eva trening 24-26 mai: Srk har åpen kiosk lørdag, stallfalnes har kiosk søndag. Selvforsyning i SRK kiosken på fredagen. 

 

- Vannmåler: installeres i hallen.

 

- Vibeke treninger: lite påmeldinger til sprangtreninger for tiden. Det motiveres for å bli med på sprang og bomtreninger. 

 

• Gjennomgang av sjekkliste for veiviserklubb. 

 

Srk styre 24.04.2019

Tilstede: Tine Mari, Aina, Monika, Simon, Merete, Iselin og Helene.

 

•Varmestue i hallen: ABR senteret har trukket seg fra byggingen da reisekostnadene blir for store. Simon sjekker med Frank Eriksen om han kan ta oppdraget.

 

•Ny skoleponni: Lage «ønskes kjøpt» annonse på Finn for å finne ny skolehest. Skal kunne gå LA-LB og hoppe 70-80 cm. Fordel om hesten kan kjøres med.

 

•Salg av Zara: Eventuell kjøper kommer å prøver Zara i mai. Zara selges ikke for under 35.000 uten utstyr.

 

•Bruktmarked: Har vært litt dårlig respons på bruktmarked til nå. Sara, Belinda og Diablo skal brukes til ponniridning. Tine Mari har kontroll på kiosken. 

 

•Stalldager-ridekurs: Helene fortsetter med stalldager og ridekurs til høsten. 

 

• Kjøring: Det åpnes for at siste deltaker på Eva treningene kan være kjøring.

 

• Trenere: Monika og Iselin organiserer betalingen og treninger med Vibeke. Lasse er velkommen til srk under de samme faktureringsreglene som de andre trenerne. Sommertrening uke 30, blir det ikke fakturert hall leie. Aina lager utkast til Åse (deltakerliste)

 

• Dugnader: Geir «et steg opp» 18 juni. 17 mai: arrangementskomiteen. Fiskeridagene: 1-4 august, Simon kjører. Molinerdagene midten/slutten av august. Hundeparkering 27 og 28 juli: Monika. 

 

•Eventuelt: Klubben sponser medlemstur. Arrangere løshopping inne i hallen: Monika. Førstehjelpskurs med Lene Bårdsen inne i hallen en fredagskveld.

Årsmøte 28.02.2019

 

Årsmøte i SRK

 

Årsmøtet ble avholdt den 28.02. kl. 19:00 på Stall Falnes.

 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete. 20 stk over 15 år og 5 stk under 15 år.

 

 

 

Sak 2: Innkallingen ble godkjent

 

Sak 3: Saklisten ble godkjent

 

Sak 4: Forretningsorden fritt ord, maks 3 min på hver.

 

Sak 5: Merete Hansen ble valgt som dirigent

 

Sak 6: Henriette Melhus ble valgt som referent

 

Sak 7: Torill og Ivar ble valgt til å underskrive protokollen

 

Sak 8: Gjennomgang av årsberetning, den ble godkjent

 

Sak 9: Behandle SRK`S regnskap i revidert stand, Åse gikk igjennom regnskapet og det ble godkjent.

 

Sak 10: Behandle forslag og saker

 

10.01 Ha regnskapsfører som ikke er styremedlem dette ble godkjent 

 

10.02 Bygge varmestue. Dette skal finansieres av dugnadspenger. Vi låner av SRK`s konto og      

 

                        betales tilbake etter hvert som det blir samlet inn dugnadspenger.

 

10.03 Gjennomgang av virksomhetsplan. Ønsker om utdanning: Iselin - sprangdommer.     

 

                        Stine, Torill og Wenche – Stuard. Monika og Iselin - banebygger. Merete og Torill - 

 

          Dressurdommer

 

10.04 Må være medlem for å ri i ridehallen dersom det er «naturlig». Er det personer fra 

 

          andre klubber som vil ri trenger de ikke være medlem. Skal du betale hallleie må 

 

          en være medlem.

 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent 300 kr enkelt medlemskap – 400 kr for familie medlemskap.

 

Sak 12: SRK`S budsjett for 2019 ble godkjent

 

Sak 13: SRK`S organisasjonsplan ble godkjent

 

Sak 14: Foreta følgende valg: Valgkomiteens innstilling til styre ble godkjent

 

14.1 Styreleder – Merete Hansen

 

14.2Nestleder – Monika Håstø

 

14.3 Øvrige styremedlemmer: Simon Vegard Larsen, Iselin Helle, Aina Jøssang Eide, Helene Vikra. Andrine Langåker ungdomsrepresentant

 

14.4 Varamedlemmer: Kjell Arvid Svendsen og Tine Mari Hellesøy

 

14.6Kontrollkomité med minst to medlemmer: Aina Jøssang Eide, Halvor Hansen og Åse Optun.

 

14.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 

14.8Valgkomite to stykker og ett varamedlem Geir Opsal og Henriette Melhus. Varamedlem: Anja Helen Kvilhaug

 

Styremøte 29.11.2018

1. Økonomi 

All informasjon ang økonomi skal sendes på mail til Åse som er kasserer. 

De som står i kiosken ønsker mer informasjon om hva som kommer inn på vipps. 

Ved åpen kiosk er det ønskelig med vareopptelling og en bok som det kan noteres i når det blir tatt i fra kiosken (til trenere o.l). 

Prøve å ordne til en "meny" på vipps, slik at det blir mer oversiktlig over hva som kommer inn. Koster nok litt ekstra da, men styret er enige om at dette trengs og det skal sjekkes opp i.

Kun de som står i kiosken skal ha tilgang på kodelåsen inn til kiosk. 

Åse sjekker opp hvem som har betalt inn til satsingsgruppen etter sist Lars Rasmussen trening.

Til varmestuen er det kommet inn totalt 31.300,- til nå. Åse setter av alt som går til varmestuen på egen konto. 

 

2. Varmestue

Mannen til Merethe Hansen har sagt han kan tegne varmestuen. 

Faren (skolen) til Merethe Hansen har sagt han kan bygge den, men den må da bygges i mars, april, mai 2019. Dette håper vi å få til.

Srk skal ha dugnad og vil samle inn flasker til pant. Vi lager da lapper med informasjon som leveres i postkassene før innsamlingen starter. 

Srk skal også selge karameller fra januar ca og frem til påske.

 

3. Stevner

Vi må lage retningslinjer for hva som er inkludert av mat, opphold o.l til tekninsk personell. 

Det skal også lages retningslinjer i forhold til leie av boks på stevner.

Disse retningslinjene må inkluderes i en stevne manual. 

 

4. Oppbevaring hindermateriell

Prøve å få til en ordning med vantet slik at vi kan ha hindermateriell bak vantet. Prøve å få til dette når varmestuen skal bygges.

 

5. Stalldager

Det er ønskelig med mer ridning på stalldager. Merethe har tilbudt klubben å låne bort Belinda, men vi må finne en betalingsordning for lånet av henne. Det var da snakk om en betalingsløsning for hall leie. Det blir da 2 hester med på stalldager (Belinda og Zara) og der det blir 3 grupper på en halvtime hver. Da blir det 2 deltakere på hver gruppe. Totalt 6 deltakere i 1,5 time. 

Det ble også diskutert et opplæringskurs for instruktørene som har stalldager. 

Nytt ridekurs/stalldager blir 14 januar. Merethe har ansvar for påmelding og kontakt med instruktørene. 

 

6. Veiviserklubb

Det ble gitt lekser til neste møte som blir 19 og 20 januar (varer ca 2,5 time hver dag). Starte på virksomhetsplan og klubbhåndbok.

Finne ut medlemsutviklingen: Monika

Medlemshistorikk: SIgrid

Oppgavefordeling: Merethe

Sportsplan: Sigrid, Monika, Anita og Wenche

Rekrutteringsplan: Sosialkomite, Elisabeth og Tiril

Økonomiplan: Malin, Åse, Aina, Merethe og Henriette

Plan for utdanning: 

Steward: Wenche, Torill og Stine. Kanskje Anja?

Banebygger: Monika

Dommerdressur: Merethe

Sprangdommer: Monika.

Dersom flere ønsker å gå på kurs for å utdanne seg, ta kontakt med styret :-)

 

 

7. Eventuelt

Kjøring: 1 dag i uken. Torsdagsformiddag kl 10.00-11.00. Dette må føres inn i nytt regelverk. De som rir må da ta hensyn til de som ønsker å kjøre denne dagen. Ingen skal ri dersom noen kjører i hallen. 

Salte hall inne: Prøve å unngå salting. Vi må også snart begynne å tenke på å fylle på underlaget i hallen.

Salte ute: Stalleirne har ikke økonomi til å salte ute. De krever ikke baneleie og derfor må vi prøve å heller trene alternativt. 

Baneleie: Det var snakk om gratis baneleie på treninger, men dette ble nedstemt. Baneleie fortsetter som før. (Se hall regler)

Anita trening på stevner: Dette må drøftes med Anita om hun er intressert i å gi stevnehjelp på stevner.

Juleshow: Handle inn godteri slik at nissen kan dele ut godteposer til barna. 

Julebord: På syre den 19 januar. Merethe planlegger sammen med komiteen.

Startavgift: 1000,- pr person (grunnstartavgift). Alle stevner utenom hjemmestevner. Må ha plassering, ha fått premiering. Dette må søkes om til styret før januar 2019. Oversikt (navn, hest, stevne, hvor stevner har vært, dato, pris for grunnstartavgift osv.). 

Katt: Må slutte å gi katten mat. 

Zara: All innkjøp av utstyr må være spurt om på forhånd. Styret mener hun har det hun trenger foreløpig. 

 

Styremøte 22.06.18

Siste styresaker:

 

Styremøte 2018-02-22

Tilstede: Monika, Terje, Jarle, Henriette, Sigrid, Geir, Åse og Malin

 

• Vi har fått ny kasserer som da blir Åse. Hun starter fra i dag av.
 
• Terje skal i banken og ordne en ny konto som er for srk treninger. 
 
• Åse får tilgang til vipps konto og mail kontoen, dette må avtales med Anne. 
 
• Vi har gått gjennom betaling for klubbjakker. Fremdeles noen som ikke har betalt, men disse vil få beskjed.
 
• Vi har snakket litt om satsingsgruppen og om Lars. Det er Sigrid og Terje som deltar på møtene for klubben og de prøver å finne en god løsning ang betaling sammen med de to andre klubbene. 
 
• Vi har fått forespørsel om å ha bod i parken på 17 mai. Dette har vi takket ja til i år også.  Kanskje vi kunne prøvd å få til en skikkelig salgs bod ?
 
• Stalldager: Vi har fått inn 6 kontrakter, mangler 6 stk. Ellers virker det som det går bra på stalldag og jentene + Emil gjør en god jobb. 
 
• Satsingsklubb: Vi har gått gjennom papirene som skal sendes inn til Marit  Raakvåg. Samt gått gjennom en sjekkliste for hva klubben trenger for å bli en satsingsklubb. 
 
• Treninger for 2018: Vi håper på å få til en ny og lettere/bedre ordning med de faste trenerne der klubben ordner med nye ansettelses avtaler med trenerne.

Årsmøte 2018

Årsmøte 2018.
Srk styret innkaller herved til årsmøte i Skudenes Rytterklubb, torsdag den 8. Februar kl. 19:00, her i rytterstuen på Stall Falnes. For å ha stemmerett må medlemmet ha fyldt 15 år, og vært medlem av Srk i minst en måned. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes, eller legges i den hvite Srk forslags kassen, senest den 25. Januar.
Srk styret 2017 ønsker å takke alle for året som nå har gått, og ønsker ALLE som ønsker det velkommen til årsmøte 2018.
Med vennlig hilsen styret.